Bài giảng Trường điện từ - Chương 2: Trường điện từ tĩnh - Nguyễn Thị Linh Phương

TĐT tĩnh thỏa mãn hai điều kiện:

• 𝐸,𝐷 , 𝐵, 𝐻 , 𝐽, 𝜌,𝜎, không thay đổi theo thời gian (𝜕𝜕𝑡 =

0)

• Không có sự chuyển dịch của các điện tích, nghĩa là

không có dòng điện (mật độ dòng J = 0)

MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP

GIẢI BÀI TOÁN TĐT TĨNH

Định luật Gauss

Phương trình Poisson – Laplace

Phương pháp chồng trường

Phương pháp ảnh điện

Bài giảng Trường điện từ - Chương 2: Trường điện từ tĩnh - Nguyễn Thị Linh Phương trang 1

Trang 1

Bài giảng Trường điện từ - Chương 2: Trường điện từ tĩnh - Nguyễn Thị Linh Phương trang 2

Trang 2

Bài giảng Trường điện từ - Chương 2: Trường điện từ tĩnh - Nguyễn Thị Linh Phương trang 3

Trang 3

Bài giảng Trường điện từ - Chương 2: Trường điện từ tĩnh - Nguyễn Thị Linh Phương trang 4

Trang 4

Bài giảng Trường điện từ - Chương 2: Trường điện từ tĩnh - Nguyễn Thị Linh Phương trang 5

Trang 5

Bài giảng Trường điện từ - Chương 2: Trường điện từ tĩnh - Nguyễn Thị Linh Phương trang 6

Trang 6

Bài giảng Trường điện từ - Chương 2: Trường điện từ tĩnh - Nguyễn Thị Linh Phương trang 7

Trang 7

Bài giảng Trường điện từ - Chương 2: Trường điện từ tĩnh - Nguyễn Thị Linh Phương trang 8

Trang 8

Bài giảng Trường điện từ - Chương 2: Trường điện từ tĩnh - Nguyễn Thị Linh Phương trang 9

Trang 9

Bài giảng Trường điện từ - Chương 2: Trường điện từ tĩnh - Nguyễn Thị Linh Phương trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 23 trang baonam 26160
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Trường điện từ - Chương 2: Trường điện từ tĩnh - Nguyễn Thị Linh Phương", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Trường điện từ - Chương 2: Trường điện từ tĩnh - Nguyễn Thị Linh Phương

Bài giảng Trường điện từ - Chương 2: Trường điện từ tĩnh - Nguyễn Thị Linh Phương
CHƢƠNG 2. TRƢỜNG ĐIỆN TỪ TĨNH 
 TĐT tĩnh thỏa mãn hai điều kiện: 
𝜕𝑡 
• 𝐸, 𝐷 , 𝐵 , 𝐻 , 𝐽 , 𝜌, 𝜎,  không thay đổi theo thời gian ( 𝜕 = 
0) 
• Không có sự chuyển dịch của các điện tích, nghĩa là 
không có dòng điện (mật độ dòng J = 0) 
43 
CHƢƠNG 2. TRƢỜNG ĐIỆN TỪ TĨNH 
44 
CHƢƠNG 2. TRƢỜNG ĐIỆN TỪ TĨNH 
45 
THẾ ĐIỆN 
𝝋 
46 
THẾ ĐIỆN 
𝝋 
47 
THẾ ĐIỆN 
𝝋 
48 
PHƢƠNG TRÌNH POISSON - LAPLACE 
49 
ĐIỀU KIỆN BIÊN ĐỐI VỚI 
𝝋 
50 
VẬT DẪN BÊN TRONG TĐT TĨNH 
51 
VẬT DẪN BÊN TRONG TĐT TĨNH 
52 
VẬT DẪN BÊN TRONG TĐT TĨNH 
53 
VẬT DẪN BÊN TRONG TĐT TĨNH 
54 
ĐIỆN MÔI TRONG TĐT TĨNH 
55 
ĐIỆN MÔI TRONG TĐT TĨNH 
56 
MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP 
GIẢI BÀI TOÁN TĐT TĨNH 
 Định luật Gauss 
 Phương trình Poisson – Laplace 
 Phương pháp chồng trường 
 Phương pháp ảnh điện 
57 
ĐỊNH LUẬT GAUSS 
58 
PHƢƠNG TRÌNH POISSON - LAPLACE 
59 
PHƢƠNG PHÁP CHỒNG TRƢỜNG 
6
0 
PHƢƠNG PHÁP ẢNH ĐIỆN 
61 
PHƢƠNG PHÁP ẢNH ĐIỆN 
62 
PHƢƠNG PHÁP ẢNH ĐIỆN 
63 
PHƢƠNG PHÁP ẢNH ĐIỆN 
64 
BÀI TẬP CHƯƠNG 2 
65 
 2.1; 2.2; 2.4; 
2.5;2.9; 2.13; 2.17; 
2.18; 2.19; 2.20. 

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_truong_dien_tu_chuong_2_truong_dien_tu_tinh_nguyen.pdf