Vai trò của giáo dục đối với tăng trưởng kinh tế tại khu vực Đông Á: Một cuộc khảo sát

Bài viết này xem xét các lý thuyết về mối quan hệ giữa giáo dục với tăng trưởng kinh tế tại khu vực Đông Á. Bài viết cho thấy giáo dục đóng vai trò rất quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế nhưng nó chưa phải là một điều kiện đủ. Sự bổ khuyết của giáo dục cho các yếu tố khác để nâng cao năng suất và hiệu quả thường được nhìn nhận như là cách thức phù hợp nhằm thúc đấy tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Tuy nhiên, các bẳng chứng thực nghiệm thi lại không rõ ràng và khó thuyết phục vì các vấn đề liên quan tới kinh tế lượng. Những phân tích thống kê cho rằng mối quan hệ giữa giáo dục và tăng trưởng kinh tế ở khu vực Đông Á được nhìn nhận theo hai hướng. Mặc dù vậy, việc đánh giá giáo dục là một bộ phận trong cấu thành các giá trị ở châu Á đã được chấp nhận rộng rãi. Theo đó, giáo dục được xem là yếu tố quyết định đáng kể thu nhập một cách lâu dài và một nhân tố tăng trưởng quan trọng, ngoại trừ khả năng giáo dục có thể làm tăng năng suất. Hệ thống giáo dục ở khu vực Đông Á cũng được hình thành và phát triển theo các giai đoạn phát triển kinh tế: ở giai đoạn phát triển kinh tế cao hơn, nhu cầu về giáo dục nhiều hơn và yêu cầu chất lượng cao hơn.

Vai trò của giáo dục đối với tăng trưởng kinh tế tại khu vực Đông Á: Một cuộc khảo sát trang 1

Trang 1

Vai trò của giáo dục đối với tăng trưởng kinh tế tại khu vực Đông Á: Một cuộc khảo sát trang 2

Trang 2

Vai trò của giáo dục đối với tăng trưởng kinh tế tại khu vực Đông Á: Một cuộc khảo sát trang 3

Trang 3

Vai trò của giáo dục đối với tăng trưởng kinh tế tại khu vực Đông Á: Một cuộc khảo sát trang 4

Trang 4

Vai trò của giáo dục đối với tăng trưởng kinh tế tại khu vực Đông Á: Một cuộc khảo sát trang 5

Trang 5

Vai trò của giáo dục đối với tăng trưởng kinh tế tại khu vực Đông Á: Một cuộc khảo sát trang 6

Trang 6

Vai trò của giáo dục đối với tăng trưởng kinh tế tại khu vực Đông Á: Một cuộc khảo sát trang 7

Trang 7

Vai trò của giáo dục đối với tăng trưởng kinh tế tại khu vực Đông Á: Một cuộc khảo sát trang 8

Trang 8

Vai trò của giáo dục đối với tăng trưởng kinh tế tại khu vực Đông Á: Một cuộc khảo sát trang 9

Trang 9

Vai trò của giáo dục đối với tăng trưởng kinh tế tại khu vực Đông Á: Một cuộc khảo sát trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 32 trang Trúc Khang 08/01/2024 1100
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Vai trò của giáo dục đối với tăng trưởng kinh tế tại khu vực Đông Á: Một cuộc khảo sát", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Vai trò của giáo dục đối với tăng trưởng kinh tế tại khu vực Đông Á: Một cuộc khảo sát

Vai trò của giáo dục đối với tăng trưởng kinh tế tại khu vực Đông Á: Một cuộc khảo sát
Permani (2009) 
 1 
VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG 
KINH TẾ TẠI KHU VỰC ĐÔNG Á: MỘT CUỘC KHẢO SÁT1 
Risti Permani 2 3 
Bài viết này xem xét các lý thuyết về mối quan hệ giữa giáo dục vớ tă trưởng kinh tế tại khu 
vự ô Á. Bài viết cho thấy giáo dục đó va trò rất quan trọ đối vớ tă trưởng kinh tế 
 ư ó ưa phải là một đ ều kiệ đủ. Sự bổ khuyết của giáo dục cho các yếu tố khác để nâng 
 ao ă suất và hiệu quả t ườ được nhìn nhậ ư là cách thức phù hợp nhằm t ú đẩy 
tă trưởng kinh tế của một quốc gia. Tuy nhiên, các bằng chứng thực nghiệm thì lại không rõ 
ràng và khó thuyết phục vì các vấ đề liên quan tới kinh tế lượng. Những phân tích thống kê cho 
rằng mối quan hệ giữa giáo dục và tă trưởng kinh t ế ở khu vự ô Á được nhìn nhận theo 
 a ướng. M c dù vậy, việ đá á áo ục là một bộ phận trong c ấu thành các giá tr ở châu 
Á đã được chấp nhận rộng rãi. Theo đó, áo ục được xem là yếu tố quyết đ đá kể thu 
nhập một cách lâu dài và một nhân tố tă trưởng quan trọng, ngoại trừ khả nă áo ục có 
thể làm tă ă suất . Hệ thống giáo dục ở khu vự ô Á ũ được hình thành và phát 
triển t eo á a đoạn phát triển kinh tế: ở a đoạn phát triển kinh tế ao ơ , nhu cầu về giáo 
dục nhiều ơ và yêu cầu chất lượng cao ơ . 
1 Bản quyền tiếng Anh của bài viết ày “The Role of Education in Economic Growth in East Asia: a survey”: © 2009 The 
Author; Journal compilation © 2009 Crawford School of Economics and Government, The Australian National University 
and Blackwell Publishing Asia Pty Ltd. 
2 Học giả nghiên cứu tại the School of Economics, University of Adelaide. 
3 Người dịch: ng (Khoa Kinh tế Phát triể , ại học Kinh tế TP.HCM, Việt Nam). D ch giả xin gửi lời cảm ơ 
tới thầy Phùng Thanh Bình (Khoa Kinh tế Phát triể , ại học Kinh tế TP.HCM) vì sự hỗ trợ của thầy về tài liệu và những ý 
kiế đó óp o bản d ch này. 
Permani (2009) 
2 
Nghiên cứu gầ đây về tă trưởng kinh tế đã tập trung vào vai trò của 
vốn nhân lực. Khái niệm vốn nhân lự đã k ô ò xa lạ. Ngay từ đầu, các 
học giả cổ đ ể ư A am Sm t , He r Vo u e , Alfre Mars all, và 
nhiều học giả khác, đã ó ữ ý tưởng và sự quan tâm về khái niệm vốn 
nhân lực4. Tuy nhiên, trong khi khái niệm đã được nhận dạng thì tầm quan 
trọng của nó đối vớ tă trưởng kinh tế, và sâu ơ là bản chất của “vốn 
nhân lự ”, vẫ ưa đượ xá đ ư ày ay. 
P ou (1928) đã à ều thờ a để nghiên cứu thuật ngữ vốn nhân 
lực trong nhóm từ ngữ đã được biết đế ư sau Có một sự tươ đồng 
giữa đầu tư vào vốn nhân lự ũ ư đầu vào tư liệu sản xuất. Do đó, 
 ay k đ ều ày được nhận ra, sự phân biệt giữa nền kinh tế dựa vào tiêu 
dùng và nền kinh tế dựa vào đầu tư trở nên “k ô rõ rà ” (P ou 
1928:29). Bài viết của P ou đã u bật câu hỏi quan trọng: các nền kinh tế 
có đầu tư vào áo ục hay không? ây là một câu hỏi lớn thách thức 
các nhà kinh tế học trong việc chứng minh, ho ao ơ là ứu khả 
 ă ó sự tồn tại của mối liên hệ quan trọng giữa giáo dụ và tă trưởng 
kinh tế. Cụ thể ơ , có tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa giáo dụ và tă 
trưởng kinh tế hay không, và nếu có thì mối quan hệ nhân quả này là một 
chiều hay hai chiều? 
Thật k ó k ă k giáo dục t ườ xuy “được giả đ ” là một yếu tố 
quan trọ o tă trưởng, ư tầm quan trọng của nó đối vớ tă 
trưởng chỉ được hỗ trợ bởi một vài nghiên cứu thực nghiệm. Sự khan hiếm 
các bằng chứng khoa học này đ t ra ba câu hỏi lớn: Vốn nhân lực có nên 
đượ đ ĩa tro một khung lý thuyết? Trong các phân tích thống kê 
để kiểm chứng mối quan hệ giữa vốn nhân lự và tă trưởng, những cách 
thứ ào được sử dụ để đo lường vốn nhân lực? Quan trọ ơ ả, 
giáo dục có phải là một yếu tố quyết đ tă trưởng kinh tế hay chỉ là 
một kết quả của tă trưởng kinh tế? Những câu hỏi trên dẫ đến nội dung 
trọng tâm của bài viết này: tóm t t nội dung và khảo sát vai trò của giáo 
dụ , ư một công cụ để đo lường vốn nhân lự , đối vớ tă trưởng kinh 
tế — cả lý thuyết và thực nghiệm — trường hợp cụ thể các quốc gia tại khu 
4 Xem trong Cohn (1975:18–23 )về tổng hợp các lý thuyết của các nhà kinh tế học cổ đ ển. 
Permani (2009) 
3 
vự ô Á5. ã ó ều bài viết về chủ đề này6, ư rất ít nghiên cứu đ 
sâu và cụ thể tại khu vự ô Á7. 
Vốn nhân lực trong các mô hình tăng trưởng kinh tế 
Giáo dụ là tâm đ ểm chú ý đối với các nhà kinh tế học khi nghiên cứu về 
tă trưởng kinh tế kể từ k á mô tă trưởng nộ s được giới 
thiệu. Vào nhữ ăm 1950, mô tă trưởng Solow-Swa đã bao àm 
cả lao độ ư là một yếu tố sản xuất a tă và tiến bộ công nghệ ư là 
biến ngoại sinh khác-biệt-theo-thời-gian, các yếu tố quyết đ tă 
trưởng trong dài hạn (Solow 1957). Tiến bộ công nghệ được giới thiệu khi 
 ó được tin là một nhân tố giải thích cách mà một nền kinh tế có thể sản 
xuất ra nhiều sả lượ ơ với cùng một lượ đầu vào o trước. Một số 
lượ lao độ o trước có thể tạo ra nhiều sản phẩm ơ ếu họ có kiến 
thức tốt ơ về công nghệ và được trang b nhiều máy móc - thiết b công 
nghệ hiệ đạ ơ . Tuy vậy, việc xem tươ qua ữa các biến số hay 
tham số với sai số ư là một yếu tố nội sinh tiếp tục là một vấ đề khi mô  ... e, J.W., 1996. ‘I ter at o al measures of schooling years and 
schooling qual ty’, The American Economic Review, 86(2):218–23. 
Bayhaqi, A., 2001. Education and macroeconomic performance in Indonesia: a 
comparison with other ASEAN economies, EADN Working Papers No.8., East 
Asian Development Network, Bangkok. Available online at 
, accessed 13 May 2008. 
 e avot, A., 1992. ‘Curr ular o te t, e u at o al expansion, and economic 
 rowt ’, Comparative Education Review, 36(2):150–74. 
 e ab b, J. a Sp e el, M.M., 1994. ‘ e role of human capital in economic 
development evidence from aggregate cross country ata’, Journal of Monetary 
Economics, 34(2):143–73. 
 lau , M., 1976. ‘ e emp r al status of uma capital theory: a slightly jaundiced 
survey’, Journal of Economic Literature, 14(3):827–55. 
Bloom, D.E.; Canning, D. and Malaney, P.N., 2000. ‘Populat o dynamics and 
economic growth in As a’, Population and Development Review, 26 (Supplement: 
Population and Economic change in East Asia):257–90. 
 oswort , .P. a Coll s, S.M., 2003. ‘ e emp r s of rowt a up ate’, 
Brookings Papers on Economic Activity, 2003(2):113–79. 
 owles, S. a G t s, H., 1975. ‘ e problem w t human capital theory—a Marxian 
 r t que’, American Economic Review, 65(2):74–82. 
 r st, L.E. a Capla , A.J., 1999. ‘More ev e e o the role of secondary education 
in the development of lower-income countries: wishful thinking or useful 
k owle e’, Economic Development and Cultural Change, 48(1):155–75. 
Ca las, D. ., 2003. ‘E o om rowt t e P l pp es t eory a ev e e’, 
Journal of Asian Economics, 14(5):759–69. 
Cass, D., 1965. ‘Opt mum rowt a a re at ve mo el of ap tal a umulat o ’, 
The Review of Economic Studies, 32(3):233–40. 
C e , E.K.Y., 1997. ‘ e total fa tor pro u t v ty debate: determinants of economic 
growth in East As a’, Asian-Pacific Economic Literature, 11(1):18–38. 
Permani (2009) 
 28 
C ou, J., 1995. ‘Ol a ew evelopme t mo els t e a wa ese exper e e’, . 
Ito and A.O. Krueger (ed.), Growth Theories in Light of the East Asian Experience, 
The University of Chicago Press, Chicago and London NBER-East Asia Seminar 
on Economics:105–25. 
Cohn, E., 1975. The Economics of Education, Ballinger Publishing Company, 
Cambridge, Massachussets: 392. 
Collins, S.M.; Bosworth, B.P. and Rodrik, D., 1996. ‘E o om rowt East As a 
accumulation versus ass m lat o ’, Brookings Papers on Economic Activity, 
1996(2):135–203. 
Dou erty, C. a Jor e so , D.W., 1996. ‘I ter at o al comparisons of the sources 
of economic rowt ’, American Economic Review, 86(2):25–9. 
Duflo, E., 2001. ‘S ool a labor market o seque es of school construction in 
Indonesia: ev e e from a u usual pol y exper me t’, American Economic 
Review, 91(4):795–813. 
Duke, .C., 1996. ‘ e ual sm As a e u at o ’, Comparative Education, 3(1):41–7. 
Easterly, W. and Levine, R., 2001. It’s not factor accumulation: stylized facts and 
growth models, Working Paper Series, Central Bank of Chili, Santiago. Available 
online at , accessed 21 February 2008. 
Eva s, P. a Karras, G., 1996. ‘Do e o om es o ver e? Evidence from a panel of 
U.S. states’, The Review of Economics and Statistics, 78(3):384–8. 
Fan, L.-S. and Fan, C.-m., 2004. ‘ e v ab l ty of a wa ’s e o omy past, prese t 
a future’, Taiwan Economic Forum, 2(2):37–52. 
Goo e, R. ., 1959. ‘A to t e sto k of p ys al and huma ap tal’, American 
Economic Review, 49(2):147–55. 
Gulat , U.C., 1992. ‘ e fou at o of rap e o om growth: the case of Four 
 ers’, American Journal of Economics and Sociology, 51(2):161–72. 
Gu la , E. a Woessma , L., 2001. ‘ e fa productivity of schooling in East 
As a’, Journal of Asian Economics, 12(3):401–17. 
Ha , V.X. a aum arte, R., 2000. ‘E o om reform, private sector development 
and the business e v ro me t V et Nam’, Comparative Economic Studies, 
XLII(3):1–30. 
Hanf, T.; Ammann, K.; Dias, P.V.; Fremerey, M. a We la , H., 1975. ‘E u at o a 
obstacle to development? Some remarks about the political functions of 
e u at o As a a Afr a’, Comparative Education Review, 19(1):68–87. 
Hanushek, E.A. and Kimko, D.D., 2000. ‘S ool , labour-force quality, and the 
 rowt of at o s’, American Economic Review, 90(5):1184–208. 
Hanushek, E.A. and Woessmann, L., 2007. The role of education quality for economic 
growth, Policy Research Working Paper No. 4122, the World Bank, Washington, 
DC. Available online at accessed 2 February 
2009. 
Harvie, C. and Lee, H.-H., 2003. ‘Export-led ustr al sat o a rowt Korea’s 
economic miracle, 1962–1989’, Australian Economic History Review, 43(3):256–
86. 
Haulma , C.A., 1996. ‘As a-Pacific economic links and t e future of Ho Ko ’, 
Annals of the American Academy of Political and Social Science, 547:153–64. 
Permani (2009) 
 29 
Hesket , .; Lu, L. a X , Z.W., 2005. ‘ e effe t of C a’s o e-child family 
pol y after 25 years’, New England Journal of Medicine, 353(11):1171–6. 
Huff, W.G., 1999. ‘S apore’s e o om evelopme t four lessons and some 
 oubts’, Oxford Development Studies, 27(1):33 55. 
Islam, N., 1995. ‘Growt emp r s a pa el ata approa ’, Quarterly Journal of 
Economics, 110(4):1127–70. 
Jackson, T.R.; Hesketh, T. and Xing, Z.W., 2005. ‘C a’s o e- l fam ly pol y’, 
New England Journal of Medicine, 354:877. 
Jones, C., 1998. Introduction to Economic Growth, W. W. Norton & Company, New 
York. 
Jones, G.W. and Hagul, P., 2001. ‘S ool I o es a crisis-related and longer-
term ssues’, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 37(2):207–31. 
Judson, R., 1996. Do low human capital coefficients make sense? A puzzle and some 
answers. Finance and Economics Discussion Series 96-13, Board of Governors of 
the Federal Reserve System (U.S.), Washington, DC. Available online at 
, 
accessed 13 May 2008. 
Judson, R., 1996. Do Low Human Capital Coefficients Make Sense? A Puzzle and Some 
Answers, Finance and Economics Discussion Series 96-13, Board of Governors of 
the Federal Reserve System (U.S.), Washington, DC. Available online at 
, 
accessed 13 May 2008. 
Ka , J.M., 2006. ‘A est mat o of rowt mo el for South Korea using human 
 ap tal’, Journal of Asian Economics, 17(5):852–66. 
K ku , ., 2007. ‘A a alys s of t e mpa ts of development on Gini inequality using 
grouped and individual observations: examples from the 1998 Vietnamese 
House ol Expe ture Data’, Journal of Asian Economics, 18(3):537–52. 
Koopmans, T.C., 1963. On the concept of optimal economic growth, Cowles 
Foundation Discussion Papers 163, Cowles Foundation Yale University, New 
Haven. 
Krue er, A. . a L a l, M., 2001. ‘E u at o for rowt w y a for w om’, 
Journal of Economic Literature, 39(4):1101–36. Kru ma , P., 1994. ‘ e myt of 
As a’s m ra le’, Foreign Affairs, 73(6):62–78. 
Kwa k, S.Y. a Lee, Y.S., 2006. ‘A alyz the Korea’s rowt exper e e t e 
application of 
R&D and human capital based growth models w t emo rap y’, Journal of Asian 
Economics, 17(5):818–31. 
Kyriacou, G., 1991. Level and growth effects of human capital: a cross-country study of 
the convergence hypothesis, Working Papers 91-26, C.V. Starr Center for Applied 
Economics, New York University, New York. 
Lall, S., 1998. ‘Meet t e uma ap tal ee s of matur As a e o om s’, C. 
Foy; F. Harrigan a D. O’Co or (e s), The Future of Asian in the World 
Economy, OECD Development Centre, Paris:149–94. 
Lee, M.; Longmire, R.; Matyas, L. and Harris, M., 1998. ‘Growt o ver e e some 
panel data ev e e’, Applied Economics, 30(7):907–12. 
Permani (2009) 
 30 
Lee, N., 2000. ‘E u at o a e o om rowt Korea, 1966 to 1997’, Journal of 
Applied Business Research, 16(4):83–93. 
Lim, D., 1996. Explaining Economic Growth: a new analytical framework, Edward 
Elgar, Cheltenham. 
Lin, C.-H.A. a Orazem, P.F., 2004. ‘A re-examination of the time path of wage 
differentials in Ta wa ’, Review of Development Economics, 8(2):295–308. 
Lin, T.-C. 2004. ‘ e role of er e u at o economic development: an empirical 
study of a wa ase’, Journal of Asian Economics, 15(2):355–71. 
Maurer-Faz o, M. a D , N., 2004. ‘D ffere t al rewards to, and contributions of, 
education in urba C a’s se me te labor markets’, Pacific Economic Review, 
9(3):173–89. 
Mehmet, O., 1984. Regional Cooperation in High-Quality Manpower Development: 
The Feasibility of an ASEAN Student Aid Fund, RIHED, Singapore. 
Me met, O. a Hoo , Y.Y., 1985. ‘A emp r al evaluation of government 
scholarship policy in Malays a’, Higher Education, 14(2):197–210. 
M la ov , ., 2006. ‘I equal ty a eterm a ts of earnings in Malaysia, 1984–97’, 
Asian Economic Journal, 20(2):191–216. 
Mincer, J., 1991. Education and unemployment, NBER Working Paper No. W3838. 
National Bureau of Economic Research, Massachusetts. Available online at 
, accessed 10 October 2008. 
M at, A., 1998. ‘ e strate y used by highperforming Asian economies in 
education: some lesso s for evelop ou tr es’, World Development, 
26(4):695–715. 
M ralao, V.A., 2004. ‘ e mpa t of so al resear on education policy and reform in 
t e P l pp es’, International Social Science Journal, 179:75–87. 
Morr s, P., 1996. ‘As a’s four L ttle ers a ompar so of the role of education in 
t e r evelopme t’, Comparative Education, 32(1):95–109. 
Nakamura, J.I., 1981. ‘Huma ap tal a umulat o premo er rural Japa ’, The 
Journal of Economic History, 41(2):263–81. 
Naraya , P.K. a Smyt , R., 2006. ‘H er e u at o , real income and real 
investment in China: evidence from Granger ausal ty tests’, Education 
Economics, 14(1):107–25. 
Nelso , R.S. a P elps, E., 1966. ‘I vestme t in humans, technology diffusion, and 
economic rowt ’, American Economic Review, 56(2):69–75. 
Oey-Gar er, M., 2000. ‘S ool a e e tral se Indonesia: new approaches to 
access and decision mak ’, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 36(3):127–
34. 
Pack, H. and Nelson, R.R., 1997. The Asian miracle and modern growth theory, Policy 
Research Working Paper No. 1881, the World Bank, Wasington, DC. Available 
online at , accessed 25 February 2008. 
Permani, R., 2008. Education as a determinant of economic growth in East Asia: 
historical trends and empirical evidences (1965–2000), presented at the Asia 
Pacific Economic and Business History Conference on 13 February 2008, University 
of Melbourne, Melbourne. Available online at 
, 
accessed 13 May 2008. 
Permani (2009) 
 31 
Pigou, A.C., 1928. A Study in Public Finance, Macmillan, London. 
Pritchett, L., 1996. Where has all the education gone?, Policy Research Working 
Paper No. 1581, the World Bank, Washington, DC. Available online at 
, accessed 25 February 2008. 
Pritchett, L. and Filmer, D., 1997. What education production functions really show: a 
positive theory of education expenditures, Policy Research Working Paper 
No.1975, the World Bank, Washington, DC. Available online at 
, accessed 25 February 2008. 
Pyo, H.K., 1995. ‘A t me ser es test of t e e o e ous growth model with human 
 ap tal’, . Ito a 
A.O. Krueger (eds), Growth Theories in Light of the East Asian Experience, NBER-East 
Asia Seminar on Economics, the University of Chicago Press, Chicago and 
London:229–42. 
Rada, C. and Taylor, L., 2006. Developing and transition economies in the late 20th 
century: diverging growth rates, economic structures, and sources of demand. 
DESA Working Paper No. 34, United Nations Department of Economic and 
Social Affairs, New York. Available online at 
, accessed 13 May 
2008. 
Ra ma , A.A.A., 1998. ‘E o om reforms a agricultural development in 
Malays a.’ ASEAN Economic Bulletin, 15(1):59–76. 
Ramsey, F.P., 1928. ‘A mat emat al t eory of sav ’, The Economic Journal, 1928, 
38 (December): 543–59. 
Revoredo, C.L. and Morisset, J.P., 1999. Savings and education: a life-cycle model 
applied to a panel of 74 countries, Policy Research Working Paper No. 1504, the 
World Bank, Washington, DC. Available online at 
, accessed 25 February 2008. 
Richardson, P., 1997. Globalisation and Linkages: Macro-structural Challenges and 
Opportunities, OECD Economics and Department Working Papers, 
doi:10.1787/807377186466, OECD Publishing, Paris. Available online at 
<
bin/wppdf?file=5lgsjhvj8626.pdf>, accessed 21 February 2008. 
Romer, P.M., 1990. ‘E o e ous te olo al a e’, The Journal of Political 
Economy, 98(5):S71–102. 
——, 1986. ‘I reas retur s a lo -ru rowt ’, The Journal of Political Economy, 
94(5):1002–37. 
Sa s, J.D. a War er, A.M., 1997. ‘Fu ame tal sources of long-ru rowt ’, 
American Economic Review, 87(2):184–8. 
Sarel, M., 1995. Growth in East Asia: what we can and what we cannot infer from it, 
IMF Working Paper No. 95/98, International Monetary Fund,Washington, DC. 
Available online at , accessed 25 February 
2008. 
S ultz, .W., 1988. ‘O vest spe al ze human capital to attain increasing 
retur s’, G. Ranis and T.P. Schultz (eds), The State of Development Economics, 
Basil Blackwell, Oxford:339–52. 
——, 1961. ‘I vestme t uma ap tal’, American Economic Review, 51(1):1–17. 
Permani (2009) 
 32 
Self, S. a Grabowsk , R., 2003. ‘E u at o a long-ru evelopme t Japa ’, 
Journal of Asian Economics, 14(4):565–80. 
Solow, R.M., 1957. ‘ e al a e a t e a re ate pro u t o fu t o ’, 
Review of Economics and Statistics, 39(3):312 20. 
Soo C a, M., 2004. ‘Fa ts a myt s about Korea’s e o om past’, Australian 
Economic History Review, 44(3):278–93. 
Stroombergen, A.; Rose, D. and Nana, G., 2002. Review of the statistical 
measurement of human capital, research report, Statistics New Zealand, 
Auckland. Available at <
D05B-4BD4-9999-1A0F6A4548C0/0/humancapital.pdf>, accessed 2 February 
2009. 
Uzawa, H., 1965. ‘Opt mum te al a e a aggregative model of economic 
 rowt ’, International Economic Review, 6(1):18–31. 
Wa , X., 2001. ‘A pol y a alys s of t e f a of higher education in China: two 
de a es rev ewe ’, Journal of Higher Education Policy and Management, 
23(2):205–17. 
World Bank, 2007. World development indicators online, the World Bank, 
Washington, DC. Available online (restricted) at 
, accessed 29 December 2007. 
Worl a k, 1993. ‘Overv ew t e mak of m ra le’, Worl a k, The East Asian 
Miracle: Economic Growth and Public Policy, Oxford University Press, New 
York:1–26. 
Z u, Y a Wu, R., 1991. ‘O t e problem of “ex ess ve ess” of fam ly e ucation in 
C a’, International Journal of Social Economics, 18(8–9–10):137–40. 
You , A., 1991. ‘Lear by o a t e y am effe ts of ter at o al tra e’, 
The Quarterly Journal of Economics, 106(2):369–405. 
You , A., 1994. ‘Lesso s from t e East Asian NICs: a o trar a v ew’, European 
Economic Review, 38(3–4):964–73. 
You , A., 1995. ‘ e tyra y of umbers o fro t the statistical realities of the 
East Asian rowt exper e e’, The Quarterly Journal of Economics, 110(3):641–
80. 
Zin, R.H.M., 2005. ‘I ome str but o East Asian developing countries: recent 
tre s’, Asian-Pacific Economic Literature, 19(2):36–54. 

File đính kèm:

  • pdfvai_tro_cua_giao_duc_doi_voi_tang_truong_kinh_te_tai_khu_vuc.pdf